slider img
slider img
slider img

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti POLYCHROMA s.r.o. se sídlem ČSL armády 808/43b, 794 01 Krnov, IČ: 04483545, DIČ: CZ04483545.

 

I. Úvodní ustanovení

I.1. Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) tvoří nedílnou součást komisionářské smlouvy, kterou se komisionář zavazuje obstarat pro komitenta přepravu zásilky, případně obstarat nebo provést úkony s přepravou související a komitent se zavazuje za to zaplatit sjednanou odměnu – cenu zasilatelských služeb. Obchodní podmínky závazným způsobem upravují vztahy vzniklé mezi komisionářem a komitentem při obstarání přepravy zásilek.

I.2. Komitent prohlašuje, že se před uzavřením Komisionářské smlouvy seznámil s obsahem těchto Všeobecných obchodních podmínek, že s nimi souhlasí a bez výhrad je přijímá. I.3. POLYCHROMA s.r.o. je vlastníkem a provozovatelem internetových stránek www.polyexpress.cz

II. Vymezení základních pojmů

II.1. Komisionář - obchodní společnost POLYCHROMA, s.r.o. se sídlem v Krnově 794 01 na ul. ČSL armády 808/43b, IČ: 04483545, DIČ: CZ04483545. (dále jen „POLYCHROMA“).

II.2. Mezizasílatel – osoba, kterou komisionář užil k obstarání přepravy.

II.3. Komitent - subjekt, který uzavřel s POLYCHROMA s.r.o. komisionářskou smlouvu, případně jinou smlouvu související s přepravou věcí. Během přepravy zásilek bude POLYCHROMA považovat za platné pouze instrukce, které obdrží od Komitenta.

II.4. Odesílatel - subjekt, který je na zásilce označen jako „Odesílatel“.

II.5. Příjemce - subjekt, který je na zásilce označen jako „Příjemce“ a který má zásilku přijmout.

II.6. Zásilka – zásilkou se rozumí věc, balík čí více balíků, které komisionář nebo mezizasílatel převzal k poskytnutí služby dle Komisionářské smlouvy, popřípadě jiné smlouvy související s přepravou věcí, uzavřené mezi komitentem a POLYCHROMA s.r.o., a která je/jsou opatřena přepravním štítkem.

II.7. Listovní zásilka – zásilka v obálce PPL Envelope o hmotnosti do 2kg.

II.8. Přepravní štítek - štítek umístěný na horní a největší straně zásilky, který slouží k identifikaci odesílatele, příjemce a adresy doručení zásilky. Přepravní štítek obsahuje čárový kód.

II.9. Dobírka - doručení zásilky příjemci je podmíněné zaplacením specifikované sumy (dále jen „dobírková částka“). Dobírkovou částku inkasuje pro komitent osoba obstarávající doručení zásilky (zásilky přepravované v rámci této služby dále též jen „dobírkové zásilky“). Dobírkovou částku lze zaplatit také prostřednictvím platební karty

II.10. Maximální hmotnost zásilky k odbavení je 50 kg. Do hmotnosti se započítává i obal.

II.11. Maximální rozměry zásilky – Maximální délka zásilky je 260 cm, přičemž celková délka + obvod [(2 x šířka) + (2 x výška)] v součtu nesmí přesáhnout 320 cm.

II.12. Nadměrná zásilka – zásilka, jejíž Délka + Obvod [obvod = (2 x šířka) + (2 x výška)] v součtu přesahuje 320 cm, nebo jejíž hmotnost přesahuje 50 kg.

II.13. Skutečná škoda – to, oč se hodnota zásilky v důsledku škodní události snížila, nikoli ušlý zisk.

II.14. Zákaznický účet – rozhraní internetové stránky umožňující uzavření zasilatelské či jiné přepravní smlouvy distančním způsobem mezi komisionářem a komitentem. Zákaznický účet umožňuje správu zásilek, platby za poskytnuté služby a komunikaci mezi komisionářem a komitentem. Rozhraní je dostupné na adrese www.polyexpress.cz.

II.15. Doplňková služba – všechny služby poskytnuté nad rámec „prosté přepravy“ zásilky.

.

III. Objednání služeb

III.1. Komisionář se zavazuje poskytnout příkazci přepravu prostřednictvím zvoleného mezizasílatele. Objednáním přepravy komitent potvrzuje, že se seznámil s přepravními podmínkami konkrétního mezizasílatele, které se touto volbou stávají nedílnou součástí těchto VOP. V případě rozporu mají přednost tyto VOP.

III.2. Veškeré objednávky učiněné prostřednictvím účtu komitent (jeho jménem a heslem) se považují za objednávky učiněné komitentem. Komitent nese odpovědnost za škodu způsobenou uvedením nesprávných nebo nepravdivých údajů při registraci.

III.3. Komisionář má právo jakýkoliv zákaznický účet bez udání důvodu smazat.

IV. Povinnosti Komisionáře

IV.1. Komisionář zabezpečuje, že komitent může provést objednávku přepravy přes zákaznický účet 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Objednávky přepravy doručené komisionáři po 13. hodině, o víkendu či ve dnech pracovního klidu, se považují za přijaté následující pracovní den.

V. Povinnosti Komitenta

V.1. Komitent je povinen zajistit, že zásilka bude označena přepravním štítkem.

V.2. Přepravní štítek obsahuje nejméně příjemce – jméno fyzické osoby nebo název právnické osoby příjemce, přesnou adresu doručení, včetně PSČ a telefonního spojení a identifikaci osoby oprávněné zásilku za příjemce nebo jeho jménem přijmout. Komitent bere na vědomí, že komisionář nezkoumá, zda PSČ, vyznačené na etiketě je v souladu s názvem místa doručení a uvedení nesprávného PSČ může vést k nedoručitelnosti zásilky.

V.3. Komitent je povinen zajistit, že údaje uvedené v přepravním štítku, odpovídají skutečnosti.

V.4. Komitent musí zajistit, že k přepravě nebude předáno zboží vyloučené z přepravy. V případě porušení této povinnosti, odpovídá Komitent za vzniklou újmu a Komisionář si vyhrazuje právo zásilku v případě nutnosti rozbalit či bez náhrady zlikvidovat, za účelem zamezení vzniku škody. Porušení této povinnosti je hrubým porušením VOP a komisionář má právo odstoupit od smlouvy.

V.5. Komitent je povinen v případě cenné zásilky oznámit komisionáři před provedením přepravy její skutečnou hodnotu. Za cennou zásilku se považuje zásilka nebo věc v hodnotě vyšší než 20 000 Kč. Pokud komitent neoznámí skutečnou hodnotu zásilky před provedením přepravy, považuje se za zásilku, jejíž hodnota je nižší než 20 000 Kč.

V.6. Komitent je povinen zajistit přijetí zásilky v místě určení.

V.7. Komitent je povinen poučit příjemce o tom, že v případě ztráty či poškození zásilky je povinen bezodkladně vyhotovit protokol s doručující osobou, který bude obsahovat způsob a rozsah poškození nebo ztráty. Protokol musí být čitelně podepsaný příjemcem i doručující osobou.

V.8. Komitent je povinen o přepravních podmínkách i dalších povinnostech informovat třetí osoby, které budou předávat či přebírat zásilky a zajistit, aby tyto byly dodrženy.

V.9. Komitent je povinen uschovat Protokol o převzetí zásilky pro případnou reklamaci.

VI. Odpovědnost komisionáře

VI.1. Komisionář odpovídá při přepravě na území České republiky za ztrátu či poškození zásilky do výše skutečně vzniklé škody.

VI.2. V případě překročení dodací lhůty je komisionář povinen hradit škodu jen do výše ceny zasilatelských služeb.

VI.3. Komisionář neodpovídá za druhotné škody, např. ušlý zisk či jiné následné škody, které vznikly příkazci nebo třetím osobám v souvislosti s přepravou zásilky.

VI.4. Komisionář se zprostí odpovědnosti za škodu či ztrátu na převzatého zásilky, pokud prokáže, že byla způsobena:

VI.4.1.komitentem, odesílatelem, příjemcem nebo vlastníkem zásilky,

VI.4.2.vadou nebo přirozenou povahou zásilky, včetně obvyklého úbytku,

VI.4.3.neposkytnutím, resp. poskytnutím nesprávných údajů komitentem o obsahu zásilky,

VI.4.4.porušením podmínek přepravy nebo předáním k přepravě zboží z přepravy vyloučeného,

VI.4.5.nesprávně nebo nejednoznačně adresována či označena.

VI.5. Komisionář se zprostí odpovědnosti za škodu na převzaté zásilce také v tom případě, pokud vzniku škody nemohl zabránit ani při vynaložení odborné péče obvyklé v daném odvětví.

VI.6. Komisionář neodpovídá za újmu způsobenou prodlením s doručením zásilky v důsledku vyšší moci.

VI.7. Zasilatel je odpovídá za škodu dle kogentních ustanovení Úmluvy o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (CMR), což je maximálně 8,33 SDR za každý jeden kg zásilky v případě její ztráty či poškození. Tento limit není platný, pokud zásilka byla komisionářem zničena či poškozena úmyslně.

VII. Odpovědnost komitenta

VII.1. Komitent odpovídá za škodu, která komisionáři nebo třetím osobám vznikne v důsledku porušení povinností komitentem dle komisionářské smlouvy, včetně těchto obchodních podmínek, zejména povinnosti poskytnout komisionáři správné a úplné údaje o obsahu zásilky a její povaze, jakož i o jiných skutečnostech, potřebných k obstarání nebo provedení přepravy zásilky.

VII.2. Za nesplnění povinností uvedených v čl. V odesílatelem nebo příjemcem odpovídá komitent stejně, jako by zásilku předal k přepravě či přijal sám. Komitent odpovídá za újmu vzniklou v důsledku porušení čl. V, zejména pak v případě, že k přepravě bude předáno zboží z přepravy vyloučené.

VIII. Podmínky přepravy

VIII.1. Skutečná hmotnost nesmí přesáhnout 69 kg

VIII.2. Zboží vyloučené z přepravy může komisionář či mezizasílatel odmítnout převzít k přepravě.

VIII.3. Komisionář neposkytuje u žádné z nabízených služeb garanci doručení.

VIII.4. V případě nedodržení „expresního“ termínu dodání zásilky bude účtována cena „standardní“ služby. Kompenzaci za nedodání v termínu představuje rozdíl v ceně mezi „expresním“ a „standardním“ dodáním.

VIII.5. Zásilku lze připojistit za poplatek odpovídající 2 % z pojistné částky až do výše 500 000 Kč.

VIII.6. Před přijetím zásilky k přepravě je komisionář resp. mezizasílatel oprávněn požadovat po komitentovi, odesílateli či jiné osobě předávající zásilku k přepravě, jeho/její otevření za účelem kontroly, zda zásilka splňuje podmínky přepravy, zejména pak, zda-li odpovídá přepravnímu štítku a zda-li deklarovaná hmotnost odpovídá skutečné hmotnosti.

VIII.7. V případě zásilky, jejichž přeprava vyžaduje zvláštní zacházení, je komitent povinen ji označit takovým způsobem, ze kterého bude zřejmý požadavek na zvláštní zacházení, např. označením zásilky jako „křehké”, „Opatrně! Sklo“, „Vrch / Dno“, „Neotáčet“, atd. Tato upozornění se na zásilce mohou vyskytovat ve formě viditelného popisu, nebo ve formě příslušného vytištěného značení nalepeném na obalu zásilky. V případě označení zásilky vzájemně si odporujícími označeními, považuje se zásilka za takovou, která nevyžaduje zvláštní zacházení.

VIII.8. Ze zásilky musí být odstraněna všechna zavádějící sdělení, označení, adresy, případně použité etikety, které nemají souvislost s právě zahájenou přepravou, a zajištěno, aby každá zásilka byla opatřena pouze jedním přepravním štítkem, a to i pro případ, že obal zásilky bude použit vícekrát.

VIII.9. V případě odmítnutí přijetí zásilky příjemcem je zásilka doručována zpět komitentovi na jeho náklady.

VIII.10. Podepsáním protokolu o převzetí zásilky bez výhrad, komitent, či osoba jím pověřená stvrzuje, že přeprava byla provedena řádně a nemá vůči ni žádných výhrad.

VIII.11. Komisionář si vyhrazuje právo přepočítat cenu zasilatelských služeb v případě chybně uvedených údajů v objednávce učiněné prostřednictvím zákaznického účtu nebo v přepravním štítku.

VIII.12. U mezinárodních zásilek si komisionář vyhrazuje právo na úpravu ceny komisionářských služeb v případě vzniku dodatečných nákladů spojených například s celními službami, doručením do odlehlých oblastí, skladováním zásilky v terminálu, meziskladech apod.

 

IX. Informace o zpracování osobních údajů

IX.1. Správcem osobních údajů je společnost POLYCHROMA s.r.o. se sídlem ČSL armády 808/43b, IČ: 04483545. DIČ: 04483545

IX.2. Osobní údaje budou zpracovány pro účely vyřizování objednávek, nabízení obchodu a služeb a zasílání obchodních sdělení, které nevyžaduje souhlas subjektů údajů.

IX.3. Zpracovávány budou adresní a identifikační kategorie osobních údajů.

IX.4. Osobní údaje budou zpracovány v rozsahu: jméno, příjmení, adresa, doručovací adresa, odesílatel, příjemce, datum uskutečnění přepravy, udaná cena a hmotnost zásilky.

IX.5. Osobní údaje budou zpracovány o kategoriích subjektů údajů: komitent, odesílatel a příjemce

IX.6. Osobní údaje budou uchovány po dobu 6 měsíců od uskutečnění plnění, nebo kdy k plnění mělo dojít.

IX.7. Osobní údaje budou zpracovány správcem, mezizasilatelem a osobami zúčastněnými na přepravě.

IX.8. Osobní údaje komitenta, odesílatele a příjemce budou zpřístupněny i mezizasilateli a osobám zúčastněným na přepravě za účelem plnění smluvních vztahů

IX.9. Komitent, odesílatel a příjemce má právo na přístup k informacím o zpracování svých osobních údajů.

IX.10. Komitent, odesílatel a příjemce má právo žádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem o ochraně osobních údajů.

IX.11. Komitent, odesílatele a příjemce má právo žádat správce nebo zpracovatele o odstranění stavu vzniklého zpracováním osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem o ochraně osobních údajů.

IX.12. Objednáním služeb uděluje komitent souhlas se zpracováním, shromažďováním a uchováním osobních údajů v rámci realizace smluvních vztahů. V případě, že komitent s poskytnutím svých údajů za tímto účelem nesouhlasí, nelze smlouvu uzavřít

IX.12.1. Komitent bere na vědomí, že komisionář je na základě § 7 odst. 3 zákona o některých službách informační společnosti oprávněn používat elektronickou adresu a telefonní číslo zákazníka za účelem šíření obchodních sdělení týkajících se jeho vlastních produktů či služeb obdobných těm, které již komitentovi poskytl. Podle § 5 odst. 5 zákona č. 101/2000 Sb. je dále oprávněn zpracovávat osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení a adresa za účelem nabízení obchodu a služeb. V obou

případech platí, že tak lze činit až do vyjádření nesouhlasu ze strany komitenta. Toto zpracování je dobrovolné a udělení či neudělení souhlasu s ním nemá žádný vliv na uzavření smlouvy. Souhlas se uděluje na dobu trvání smluvního vztahu, lze jej však kdykoliv odvolat.

X. Otevření zásilky

X.1. Komisionář či mezizasílatel je oprávněn otevřít zásilku v případě, že:

X.1.1. zásilku nelze doručit ani ji nelze vrátit nebo nemá být podle smlouvy vrácena,

X.1.2. je důvodné podezření, že obsahuje věc považovanou podle těchto obchodních podmínek za nebezpečnou, nebo věc, která nesmí být obsahem zásilky dle čl. XIII, nebo jejíž přeprava z jiného důvodu není dovolena,

X.1.3. zásilka má narušený obal nebo jeví známky poškození obsahu, např. obsah vytéká, při manipulaci je slyšet, že obsah je rozbitý apod.,

X.1.4. komisionář má důvodné podezření, že obsahem zásilky jsou předměty a látky poškozené ještě před okamžikem předání zásilky k přepravě komisionáři,

X.1.5. je důvodná obava, že došlo nebo že by do doručení mohlo dojít ke vzniku škody, nebo

X.1.6. je to nezbytné k dodržení povinností uložených komisionáři právním předpisem nebo komisionářskou smlouvou.

X.2. Obsah zásilky smí být při jejím otevření prohlížen jen v rozsahu nezbytném pro zajištění účelu prohlídky. Při otevírání musí být zajištěna ochrana skutečností, jež jsou chráněny podle platných právních předpisů.

X.3. Po zjištění stavu zásilky musí být tato zabezpečena přelepem originální páskou s logem komisionáře či mezizasílatele.

XI. Reklamační řád

XI.1. Komitent je oprávněn reklamovat poškození, zničení a částečnou nebo úplnou ztrátu přepravované zásilky.

XI.2. V případě opožděného doručení zásilky musí příjemce tuto skutečnost uvést v protokolu o převzetí.

XI.3. V případě, že zásilka nebude doručena do místa určení do 30 dnů od předpokládaného dne doručení, považuje se za ztracenou.

XI.4. Veškeré reklamace spojené s nedoručením, zpožděním, ztrátou, poškozením nebo neúplností zásilky uplatňuje komitent pouze u komisionáře.

XI.5. Veškeré reklamace musí být oznámeny komisionáři bezodkladně od obdržení zásilky. Na později uplatněné reklamace nebude brán zřetel.

XI.6. Veškeré reklamace musí být doručeny komisionáři písemně (přednostně ve formě reklamačního formuláře). Reklamaci lze rovněž zaslat ve formě zprávy se zaručeným elektronickým podpisem na emailovou adresu info@polyexpress.cz.

XI.7. Veškeré reklamace musí obsahovat minimálně: název nebo jméno a adresu komitenta, důvod reklamace, výši uplatňovaného nároku (včetně dokladu prokazujícího jeho výši), důvod reklamace, protokol o převzetí zásilky, podpis reklamujícího a číslo bankovního účtu.

XI.8. Na reklamace neuplatněné bezodkladně, reklamace nepřesné, neúplné nebo reklamace podané neoprávněnou osobou nebude brán zřetel.

XI.9. Nároky komitenta vyplývající z reklamace se stávají splatnými okamžikem vyrovnání veškerých dlužných závazků mezi komisionářem a komitentem a to i v té době nesplatných.

XI.10. K vyřízení reklamace, případně pojistného plnění má komisionář lhůtu 40 dnů ode dne doručení veškerých podkladů. Výsledek reklamačního řízení sdělí komisionář komitentovi písemně na jeho adresu. V případě uplatnění pojistného nároku se tato lhůta prodlužuje o pojistné řízení.

XI.11. Reklamace se považuje za uzavřenou, pokud komisionář nebo pojistitel jménem komisionáře odmítne uznat reklamaci, nebo pokud nezaplatí vymáhanou pohledávku v termínu do 3 měsíců ode dne přijetí plné dokumentace reklamace.

XII. Ostatní ujednání

XII.1. Komitent bere na vědomí, že Komisionář může požadovat uhrazení poplatku za překročení skladovací lhůty zásilky, případně požadovat další poplatky při prodlení s úhradou ceny zasilatelských služeb. Uskladnění zásilky je prvních 5 dnů bezplatné. Poplatek nad rámec bezplatné doby uskladnění zásilky činí 10 Kč za každý 1 kg objemové hmotnosti a 1 den skladování. Maximální doba uskladnění zásilky při neuhrazené ceně zasilatelských služeb je 30 dnů. Po uplynutí 30 dnů může Komisionář zásilku na náklady Komitenta prodat či zlikvidovat.

XII.2. Komitent může již objednanou přepravu stornovat pouze do doby, než je přeprava uhrazena, nebo objednána u mezizasilatele komisionářem. Storno objednávky vyřízené (uhrazené či objednané přepravy u mezizasílatele) nelze provést.

XII.3. Komitent bere na vědomí, že pokud existuje podezření na spáchání trestného činu, jsou komitent i komisionář povinni spolupracovat a bez prodlení předávat všechny potřebné informace sloužící k rychlému dopadení pachatele. Tato povinnost se týká jak vzájemné spolupráce mezi komitentem a komisionářem, tak i spolupráce s orgány činnými v trestním řízení. Komitent bere na vědomí, že v případech stanovených právními předpisy je komisionář povinen na výzvu orgánu činného v trestním řízení, správního orgánu či soudu sdělit tomuto orgánu informace týkající se komitenta, příjemce nebo odesílatele zásilky, případně zastavit přepravu.

XIII. Zboží vyloučené z přepravy:

XIII.1. zboží nezabalené v souladu s ust. § 2097 OZ,

XIII.2. zboží nezabalené podle zvyklostí v daném odvětví, tj. zboží, které není zabaleno a chráněno způsobem odpovídající zejména jeho váze, tvaru, charakteru, materiálu, ze kterého je zboží vyrobeno a jeho povaze,

XIII.3. materiál na paletě vzájemně nespojený stahovací páskou tak, aby nedocházelo k naklápění zásilky nebo k jejímu svévolnému posunu,

XIII.4. zboží nezabalené v dvojitém kartonovém obalu,

XIII.5. zboží nezabalené jako ucelená manipulační jednotka v řádném obalu tak, aby bylo při přepravě a při manipulaci chráněno před ztrátou, poškozením, nebo zničením a aby nepoškodilo společně přepravované zásilky, použité dopravní prostředky, zařízení překladiště a zároveň neohrozilo bezpečnost všech osob se zásilkou manipulujících,

XIII.6. zboží se zjevným překročením hmotnostních nebo rozměrových limitů,

XIII.7. zboží pouze svázané, přepravované na dřevěných přepravkách,

XIII.8. zboží podléhající zkáze, infekční nebo zapáchající,

XIII.9. lidské a zvířecí ostatky, živá zvířata a rostliny,

XIII.10. zboží v pytlích a vacích,

XIII.11. zboží s vysokou hodnotou, např. finanční hotovost, drahé kovy, ceniny, tažené loterijní lístky apod., pravé perly, drahé kameny, klenoty,

XIII.12. umělecká díla, předměty mající citovou hodnotu,

XIII.13. teplotně nestabilní zboží vyžadující řízenou teplotu,

XIII.14. střelivo, střelné zbraně, výbušniny a podobné předměty,

XIII.15. drogy, léky a psychotropní látky s výjimkou předmětů, jež zasílají zákonně k tomu oprávněné instituce pro vědecké nebo zdravotnické účely,

XIII.16. zboží mající na obalu nebo na viditelné části obsahu nápisy nebo kresby porušující zákon,

XIII.17. zboží, jehož přeprava je zakázána právními předpisy,

XIII.18. zboží, které vzhledem ke svému charakteru znemožňuje realizaci přepravy při užití vlastních přepravních prostředků a zařízení,

XIII.19. předměty a látky lehce poškoditelné, i když je zásilka opatřena označením, že se o takové zboží jedná

XIII.20. předměty, látky a tekutiny ve skleněných lahvích apod. poškoditelné i za předpokladu dodržování pokynů pro zvláštní manipulaci se zásilkou,

XIII.21. zásilky adresované na P. O. box příjemce,

XIII.22. v případě exportních zásilek zboží podléhající spotřební dani jako např. alkoholické nápoje a tabákové výrobky,

XIII.23. komodity uvedené na seznamu Úmluvy ADR (týkající se mezinárodní silniční přepravy nebezpečných věcí) nebo IATA (letecká přeprava) jako nebezpečné zboží,

XIII.24. zboží s hodnotou vyšší než 500 000 Kč,

XIV. Ceny služeb a platební podmínky

XIV.1. Nárok komisionáře na úhradu ceny zasilatelských služeb vzniká okamžikem předání zásilky k přepravě.

XIV.2. Pro stanovení ceny je rozhodující skutečná hmotnost a rozměry zásilky.

XIV.3. Ceny poskytovaných služeb jsou uvedeny v ceníku. Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH.

XIV.4. Cena za poskytnuté služby může být navýšena o příplatek za mýtné, palivový příplatek a inflační doložku.

XIV.5. U zásilek podléhajících celnímu řízení může být cena navýšena o celní příplatek.

XIV.6. Komisionář je oprávněn ceny uvedené v ceníku měnit. Komisionář je oprávněn poskytovat propagační akce, v rámci nichž je poskytnuta sleva z ceny.

XIV.7. Základní ceny uvedené v ceníku nezahrnují dodatečné poplatky za nadstandardní služby (např. doplňkové pojištění, dobírku, vrácení dokumentů, apod.)

XIV.8. Nepřevzetím zásilky z jakéhokoliv důvodu, nezaniká nárok komisionáře na úhradu ceny zasilatelských služeb.

XIV.9. V případě neprovedení přepravy z důvodu nepředání zásilky komisionáři, resp. mezizasílateli ve stanoveném termínu je účtován storno poplatek ve výši 100 % ceny zasilatelských služeb.

XIV.10. Úhrada ceny se uskutečňuje bezhotovostním převodem na účet komisionáře č. 264094522/0300 vedený u ČSOB nebo prostřednictvím portálu GoPay.cz – platební kartou.

XIV.11. Cena zasilatelských služeb je uhrazena okamžikem připsání částky na účet komisionáře. V případě vystavení faktury, je její splatnost uvedena ve faktuře.

XIV.12. V případě prodlení s úhradou ceny je komitent povinen zaplatit komisionáři smluvní pokutu ve výši 0,05 % dlužné částky za každý (i započatý) den prodlení.

XV. Ujednání o smluvní pokutě

XV.1. Za porušení kteréhokoliv ustanovení uvedeného v čl. V. – Povinnosti a čl. VIII. – Podmínky přepravy, či ustanovení, na nějž je odkazováno, se komitent zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši desetinásobku ceny zasilatelských služeb. Strany této smlouvy vylučují aplikaci ust. § 2050 OZ a tedy smluvní pokutou není dotčen nárok na náhradu škody.

XV.2. V případě porušení povinnosti uvedené v čl. VIII.8 je komisionář oprávněn požadovat po příkazci smluvní pokutu do výše 2 500 Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.

XVI. Závěrečná ujednání

XVI.1. K projednání veškerých sporů vzniklých ze smluv uzavřených mezi komisionářem a komitentem jsou příslušné soudy v České republice. Veškeré závazkové vztahy a veškeré vztahy z nich vzniklé se řídí právními předpisy České republiky.